Projekt z UE

Projekt „Zintegrowane przedszkolaki” – dofinansowany z Funduszu Europejskiego.
Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” Ewa Pilawa realizuje projekt ” Zintegrowane przedszkolaki” na terenie Gminy Łańcut w miejscowościach: Albigowa i Kraczkowa.
Numer projektu: Nr RPPK.09.01.00-18-0054/16

Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2017 r. – 31.12.2018 r. na terenie województwa podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Utworzenie 40 miejsc wychowania przedszkolnego w grupach integracyjnych w dwóch nowo utworzonych

Przedszkolach w Albigowej i Kraczkowej.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 799 987,50 zł                 DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 719 987,50 zł

REALIZOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Łańcut (Albigowa -20 miejsc i Kraczkowa – 20 miejsc)
Realizacja dodatkowych zajęć w Oddziałach Przedszkola w Albigowej i Kraczkowej
Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w Oddziałach Przedszkola w Albigowej i Kraczkowej.

REKRUTACJA TRWA OD 1.11.2017 – 20.12.2017

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

KARTY ZGŁOSZENIOWE DO ODEBRANIA W PRZEDSZKOLU „JAŚ I MAŁGOSIA” W ŁAŃCUCIE

LUB PRZESYŁANE NA ADRES E_MAIL. 

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKT 2018 AKTUALNA

Regulamin rekrutacji

  1. Niepubliczne przedszkole ”Jaś i Małgosia” Ewa Pilawa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie prac adaptacyjno-modernizacyjnych w dwóch budynkach w celu utworzenia dwóch nowych przedszkoli w miejscowościach: Albigowa i Kraczkowa,

w ramach projektu pt. „Zintegrowane przedszkolaki” nr: RPPK.09.01.00-18-0054/16,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej – zgodnie z załączona dokumentacją.

Załączyć:      ZAPYTANIE OFERTOWE + ZAŁĄCZNIKI

Informacje o zapytaniu również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1066426

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIE OFERTOWE

Informuje o wyniku postępowania na wykonanie usługi polegającej przeprowadzeniu prac adaptacyjno-modernizacyjnych w dwóch budynkach prowadzenia nowych placówek przedszkolnych w miejscowościach:
• Albigowa (pod adresem: 37-122 Albigowa 300)
• Kraczkowa (pod adresem: 37-124 Kraczkowa 1125)
w ramach projektu „Zintegrowane przedszkolaki” nr: RPPK.09.01.00-18-0054/16. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w w/w zapytaniu tj. Kryterium 1: Cena – 60 pkt, Kryterium 2: Gwarancja i rękojmia – 20 pkt, Kryterium 3: Termin realizacji – 20 pkt.
Najwyższą maksymalną ilość punktów zdobyła oferta złożona przez: FIRMA USŁUGOWA „GRZEŚKI” S.C. KASTORIS-SUDOŁ GRZEGORZ, SUDOŁ GRZEGORZ, 39-200 DĘBICA, UL. GAWRZYŁOWSKA 36– 100 pkt.
Z wykonawcą, który uzyskał najwyższa liczbę punktów zostanie podpisana umowa na realizację usługi.
Jako załącznik – Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze oferty 2017-11-21

2. Niepubliczne przedszkole ”Jaś i Małgosia” Ewa Pilawa zaprasza do składania ofert na zakupu i dostawy wyposażenia przedszkola w celu utworzenia dwóch nowych przedszkoli w miejscowościach: Albigowa i Kraczkowa,

w ramach projektu pt. „Zintegrowane przedszkolaki” nr: RPPK.09.01.00-18-0054/16,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej – zgodnie z załączona dokumentacją.

Załączyć:      ZAPYTANIE OFERTOWE + ZAŁĄCZNIKI

Informacje o zapytaniu również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1068343

Informuje o wyniku postępowania dot. ZAPYTANIE OFERTOWE 2017/PROJEKT54/2 Z DN.2017.11.14 na wykonanie usługi polegającej na zakupie i dostawie wyposażenia do dwóch nowych przedszkoli w miejscowościach:
• Albigowa (pod adresem: 37-122 Albigowa 300)
• Kraczkowa (pod adresem: 37-124 Kraczkowa 1125) w ramach projektu „Zintegrowane przedszkolaki” nr: RPPK.09.01.00-18-0054/16. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w w/w zapytaniu tj. Kryterium 1: Cena – 80 pkt, Kryterium 2: Termin realizacji – 20 pkt.+
Najwyższą maksymalną ilość punktów – odpowiednio do poszczególnych części zdobyły oferty złożone przez:
• w Części 1 – oferta złożona przez: Moje Bambino sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46 – 100 pkt
• w Części 2 – oferta złożona przez: F.H.U. TOMI Krzysztof Mączka z siedzibą w 37-100 Łańcut ul. Kwiatowa 1/13 – 90 pkt.
Z wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów zostaną podpisane umowy na realizację dostaw.
Jako załącznik – Informacja o wyborze oferty.

informacja o wyborze oferty 2017.11.30

3.  Niepubliczne przedszkole ”Jaś i Małgosia” Ewa Pilawa zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku do nowo powstających  przedszkoli w miejscowościach: Albigowa i Kraczkowa,

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 2017/1 z dnia 2017.11.15
na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych/zabawek/zestawów edukacyjnych/ wyprawki papierniczej przedszkola w celu przygotowania placówki do realizacji projektu pt. „Zintegrowane przedszkolaki” nr: RPPK.09.01.00-18-0054/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, nr umowy o dofinansowanie RPPK.09.01.00-18-0054/16-00 z dn. 05.07.2017r.

w ramach projektu pt. „Zintegrowane przedszkolaki” nr: RPPK.09.01.00-18-0054/16,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej – zgodnie z załączona dokumentacją.

Załączniki: Zapytanie ofertowe -tryb ROZEZNANIA RYNKU 2017.1 Załącznik nr.4 – oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr.3 – oświadczenie o braku powiązań.docx Załącznik nr.2 -formularz ofertowy Załącznik nr.1 -przedmiot zamówienia

Informuje o wyniku postępowania dot. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 2017/1 Z DN.2017.11.15 na wykonanie usługi polegającej na zakupie i dostawie pomocy dydaktycznych/zabawek/zestawów edukacyjnych/ wyprawki papierniczej do dwóch nowych przedszkoli w miejscowościach:
• Albigowa (pod adresem: 37-122 Albigowa 300)
• Kraczkowa (pod adresem: 37-124 Kraczkowa 1125)
w ramach projektu „Zintegrowane przedszkolaki” nr: RPPK.09.01.00-18-0054/16. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w w/w zapytaniu tj. Kryterium 1: Cena – 80 pkt, Kryterium 2: Termin realizacji – 20 pkt.
Najwyższą maksymalną ilość punktów – odpowiednio do poszczególnych części zdobyły oferty złożone przez:
•Część 1, Część 5, Część 6 – zdobyła oferta złożona przez: GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH I ZABAWEK, 25-419 KIELCE, ul. Rolna 2c,
•Części 2, Część 3, Część 4, Część 7 – zdobyła oferta złożona przez: Moje Bambino sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46.
Z wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów zostaną podpisane umowy na realizację dostaw.
Jako załącznik – Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze oferty – Rozeznanie rynku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projekt zakończony w latach 2013/2014

Cel projektu:

Nowo utworzonej  20–os. grupie integracyjnej przewiduje się 3 miejsca dla dzieci ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami. W ramach opieki przedszkolnej realizowane będą funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Do zadań przedszkola należeć będzie: wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym – kulturowym i przyrodniczym; zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć; stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie zarówno dla dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych. W ramach prowadzonych zajęć rozwijane będą zainteresowania muzyczne, sportowe, plastyczne zgodnie z podstawą programową, którą będzie objętych 20 dzieci z utworzonego oddziału integracyjnego.
Przedszkole pracować będzie w godzinach 6:30 – 17:00 od poniedziałku do piątku. W grupie integracyjnej będzie pracował: wychowawca oraz nauczyciele wspomagający, logopeda, psycholog, terapeuta dbający o prawidłowy rozwój fizyczny. Dzieciom zapewnione będzie wyżywienie na zasadach cateringu opłacone w całości przez rodziców.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym do naszego przedszkola.

W ramach projektu wyposażona została sala do zabaw dla dzieci w meble, zabawki i pomoce do zajęć rewalidacyjno- kompensacyjnych.

W trakcie trwania projektu czyli do czerwca 2015 roku dzieci bezpłatnie będą mogły uczestniczyć w zajęciach tj:

 Doskonalenia zachowań społecznych i interpersonalnych przez psychologa. Nauczą dzieci pracy w grupie, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, pracy nad nieefektywnymi komunikatami w śród rówieśników,praca nad akceptacją siebie, nawiązywania kont. wzrokowego, kontrolowania mowy własnego ciała, umiejętnie wyrażać. własne opinię prze komunikaty typu „Ja” . Umożliwiamy również kontakt indywidualny psychologa z dzieckiem jak również konsultacje dla rodziców. 

Logopeda prowadzić będzie zajęcia usprawnianie pracy artykulatorów celem podwyższenia wyrazistości mówienia, wzbogacanie mowy czynnej i biernej, wspomaganie pamięci słuchowej, różnicowanie dźwięków z otoczenia, rozwijanie umiejętności rozumienia i budowania krótkich i dłuższych zdań . 

Podniesienie sprawności fiz. i umiejętności fiz. podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę ruchowego.

Do nowo utworzonej grupy integracyjnej Zostało zakwalifikowanych 20 dzieci.

Zapraszamy do aktualności 2013/2014 z życia przedszkola.  

ROZPOCZĘLIŚMY REKRUTACJE NA NOWY ROK PRZEDSZKOLNY

Termin Trwania rekrutacji  od 3 marca 2014 do 15 kwietnia 2014.

W czerwcu 2014 r. w ramach projektu zostały zorganizowane dwie wycieczki autokarowe dla dzieci.  W wycieczkach brało udział łącznie około 40 dzieci. Pierwsza wycieczka to Park Dinozaurów w Bałtowie, druga to Ogród ZOO w Krakowie starówka i wizerunek Smoka Wawelskiego.

We wrześniu 2015 roku rozkisnęliśmy nowy rok przedszkolny 2014/2015. Grupa integracyjna utworzona w 2013 roku uległa modyfikacji. 6 dzieci podjęło naukę w szkole, na ich miejsce zostały zakwalifikowane nowe dzieci które potrzebują wsparcia w ramach zajęć organizowanych w projekcie.

W ramach projektu realizowany program podstawowy wg. wymogów MEN oraz zajęcia dodatkowe tj:  logorytmika oraz indywidualne zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczno-korekcyjne  z włączeniem zajęć na basenie, zajęcia umiejętności interpersonalnych i sprawności społecznych. 

W ramach projektu  zostały zakupione pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt do zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych oraz pomoce do zajęć artystyczno-kreatywnych (artykuły plastyczne, rysunkowe, kreatywne).

Zapraszamy do oglądania aktualności w 2014/2015 roku

Na zakończenie i podsumowanie osiągnięć dzieci została zorganizowana wycieczka. W ramach „Zielonego Przedszkola” dzieci miały okazję doświadczyć dwu dniowego pobytu wraz z noclegiem w Centrum Turystyki I Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej. W trakcie pobytu dzieci obcowały ze zwierzętami tj: koty, psy, kozy, osły, owce, konie, alpaki (lekcja edukacyjna, pielęgnacja zwierząt, karmienie, itp.) miały okazję na przejażdżkę bryczką oraz jazdę konną. Uczestnicy wyjazdu wspólne biesiadowali przy ognisku, doświadczali i uczyli się jak można integrować się podczas wspólnych organizacji, zabaw, śpiewaniu. Dzień zakończyliśmy wyczekiwaną przez wszystkich „Zabawą piżamową”. Drugiego dnia program był  wypełniony wieloma atrakcjami ale również zabawą na  nowym placu zabaw. Kulinarne smaki przygotowała nam „Taberna pod Sosnami”. 

Na zakończenie projektu została zorganizowana zabawa integracyjna. Na zabawę zostały zaproszone władze miasta i powiatu łańcuckiego. Zaproszenie przyjęli min. Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak, Dyrektor PUP Łańcuct Marek Kuźniar, nauczycliele i specjaliści współpracujący z Przedszkolem ‚Jaś i Małgosia” min. Ewa Lekowska, Magdalena Lech, Agniezka Kotowicz-Urban, Aneta Kotowicz, s. Imelda, nauczyciele przedszkola, rodzice dzieci uczestniczących w projekcie, oraz przedszkolaki. Została przedstawiona prezentacja podsumowująca realizację projektu w latach 2013-2015, cześć artystyczna przedstawiona przez dzieci, uroczysty poczęstunek przygotowany we współpracy z rodzicami oraz cześć integracyjna prowadzona przez aktorów teatru Bazyl, malowanie twarzy, artystyczny pokaz puszczania baniek mydlanych oraz firmę P.P.U.H. QUATTRO Zbigniew Ciupak, która zapewniła dzieciom urządzenia do zabawy typu: dmuchane zjeżdżalnie, tor dla samochodów terenowych itp.