Projekt POKL

Cel projektu:

Nowo utworzonej  20–os. grupie integracyjnej przewiduje się 3 miejsca dla dzieci ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami. W ramach opieki przedszkolnej realizowane będą funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Do zadań przedszkola należeć będzie: wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym – kulturowym i przyrodniczym; zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć; stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie zarówno dla dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych. W ramach prowadzonych zajęć rozwijane będą zainteresowania muzyczne, sportowe, plastyczne zgodnie z podstawą programową, którą będzie objętych 20 dzieci z utworzonego oddziału integracyjnego.
Przedszkole pracować będzie w godzinach 6:30 – 17:00 od poniedziałku do piątku. W grupie integracyjnej będzie pracował: wychowawca oraz nauczyciele wspomagający, logopeda, psycholog, terapeuta dbający o prawidłowy rozwój fizyczny. Dzieciom zapewnione będzie wyżywienie na zasadach cateringu opłacone w całości przez rodziców.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym do naszego przedszkola.

W ramach projektu wyposażona została sala do zabaw dla dzieci w meble, zabawki i pomoce do zajęć rewalidacyjno- kompensacyjnych.

W trakcie trwania projektu czyli do czerwca 2015 roku dzieci bezpłatnie będą mogły uczestniczyć w zajęciach tj:

 Doskonalenia zachowań społecznych i interpersonalnych przez psychologa. Nauczą dzieci pracy w grupie, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, pracy nad nieefektywnymi komunikatami w śród rówieśników,praca nad akceptacją siebie, nawiązywania kont. wzrokowego, kontrolowania mowy własnego ciała, umiejętnie wyrażać. własne opinię prze komunikaty typu „Ja” . Umożliwiamy również kontakt indywidualny psychologa z dzieckiem jak również konsultacje dla rodziców. 

Logopeda prowadzić będzie zajęcia usprawnianie pracy artykulatorów celem podwyższenia wyrazistości mówienia, wzbogacanie mowy czynnej i biernej, wspomaganie pamięci słuchowej, różnicowanie dźwięków z otoczenia, rozwijanie umiejętności rozumienia i budowania krótkich i dłuższych zdań . 

Podniesienie sprawności fiz. i umiejętności fiz. podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę ruchowego.

Do nowo utworzonej grupy integracyjnej Zostało zakwalifikowanych 20 dzieci.

Zapraszamy do aktualności 2013/2014 z życia przedszkola.  

ROZPOCZĘLIŚMY REKRUTACJE NA NOWY ROK PRZEDSZKOLNY

Termin Trwania rekrutacji  od 3 marca 2014 do 15 kwietnia 2014.

W czerwcu 2014 r. w ramach projektu zostały zorganizowane dwie wycieczki autokarowe dla dzieci.  W wycieczkach brało udział łącznie około 40 dzieci. Pierwsza wycieczka to Park Dinozaurów w Bałtowie, druga to Ogród ZOO w Krakowie starówka i wizerunek Smoka Wawelskiego.

We wrześniu 2015 roku rozkisnęliśmy nowy rok przedszkolny 2014/2015. Grupa integracyjna utworzona w 2013 roku uległa modyfikacji. 6 dzieci podjęło naukę w szkole, na ich miejsce zostały zakwalifikowane nowe dzieci które potrzebują wsparcia w ramach zajęć organizowanych w projekcie.

W ramach projektu realizowany program podstawowy wg. wymogów MEN oraz zajęcia dodatkowe tj:  logorytmika oraz indywidualne zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczno-korekcyjne  z włączeniem zajęć na basenie, zajęcia umiejętności interpersonalnych i sprawności społecznych. 

W ramach projektu  zostały zakupione pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt do zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych oraz pomoce do zajęć artystyczno-kreatywnych (artykuły plastyczne, rysunkowe, kreatywne).

Zapraszamy do oglądania aktualności w 2014/2015 roku

Na zakończenie i podsumowanie osiągnięć dzieci została zorganizowana wycieczka. W ramach „Zielonego Przedszkola” dzieci miały okazję doświadczyć dwu dniowego pobytu wraz z noclegiem w Centrum Turystyki I Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej. W trakcie pobytu dzieci obcowały ze zwierzętami tj: koty, psy, kozy, osły, owce, konie, alpaki (lekcja edukacyjna, pielęgnacja zwierząt, karmienie, itp.) miały okazję na przejażdżkę bryczką oraz jazdę konną. Uczestnicy wyjazdu wspólne biesiadowali przy ognisku, doświadczali i uczyli się jak można integrować się podczas wspólnych organizacji, zabaw, śpiewaniu. Dzień zakończyliśmy wyczekiwaną przez wszystkich „Zabawą piżamową”. Drugiego dnia program był  wypełniony wieloma atrakcjami ale również zabawą na  nowym placu zabaw. Kulinarne smaki przygotowała nam „Taberna pod Sosnami”. 

Na zakończenie projektu została zorganizowana zabawa integracyjna. Na zabawę zostały zaproszone władze miasta i powiatu łańcuckiego. Zaproszenie przyjęli min. Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak, Dyrektor PUP Łańcuct Marek Kuźniar, nauczycliele i specjaliści współpracujący z Przedszkolem ‚Jaś i Małgosia” min. Ewa Lekowska, Magdalena Lech, Agniezka Kotowicz-Urban, Aneta Kotowicz, s. Imelda, nauczyciele przedszkola, rodzice dzieci uczestniczących w projekcie, oraz przedszkolaki. Została przedstawiona prezentacja podsumowująca realizację projektu w latach 2013-2015, cześć artystyczna przedstawiona przez dzieci, uroczysty poczęstunek przygotowany we współpracy z rodzicami oraz cześć integracyjna prowadzona przez aktorów teatru Bazyl, malowanie twarzy, artystyczny pokaz puszczania baniek mydlanych oraz firmę P.P.U.H. QUATTRO Zbigniew Ciupak, która zapewniła dzieciom urządzenia do zabawy typu: dmuchane zjeżdżalnie, tor dla samochodów terenowych itp.